Personál ambulancie

Gynekologická ambulancia, s. r. o.

O Vaše zdravie sa u nás stará ženský tím, zabezpečujúci maximálnu odbornosť, dôveryhodnosť, ohľaduplnosť a intimitu.

MUDr. Lívia Jaššová

Som lekárkou a odborným garantom zdravotníckeho zariadenia Gynekologická ambulancia, s. r. o.

     V roku 2000 som ukončila Bilingválne slovensko-francúzske gymnázium v Žiline. V štúdiu som ďalej pokračovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ktoré som ukončila v roku 2007 štátnymi záverečnými skúškami – odbor: všeobecné lekárstvo.

    Zamestnala som sa na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Žiline. Následne mi bol umožnený atestačný pobyt v Univerzitnej Nemocnici v Martine, kde som v roku 2014 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončila atestačné vzdelávanie Špecializačnou európskou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.  V roku 2017 som k svojej práci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikouv Žiline pridala čiastočný úväzok na gynekologickej ambulancii Sanatória Helios SK, s.r.o. v Žiline. V súčasnosti mám 100%-ný úväzok v Gynekologickej ambulancii, s. r. o.

     Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných odborných gynekologických služieb sa pravidelne vzdelávam a neustále dopĺňam nadobudnuté odborné vedomosti.

Bc. Erika Balková

Od februára 2020 som zamestnancom ambulancie Gynekologická ambulancia, s. r. o. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou v odbore Všeobecná sestra,  na Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi v Čadci, som si doplnila o odbor Diplomovaná pôrodná asistentka na strednej zdravotníckej škole M.R. Štefánika v Martine. Následne som pokračovala vo vzdelávaní  na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave, kde som v roku 2008 obdržala titul Bc. v odbore Pôrodná asistencia. Medzitým  som pracovala na rôznych pôrodných sálach a gynekologických ambulanciách primárneho kontaktu.